ارسال شده در تاریخ :

صبح روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه، نشست مشترک مسئولین دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی برگزار شد. در مرداد ماه سال جاری مدرسه تابستانی علم داده به همت این دانشکده و مرکز نوآوری شهری برگزار شد. عواید حاصل از برگزاری این مدرسه جهت بهبود سیستم آموزشی مناطق محروم مشهد به بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی تقدیم گردید. در ابتدای نشست نوروزی، مدیر عامل بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی ضمن معرفی بنیاد نیکوکاری بیان کرد که مأموریت این بنیاد آن است که با تکیه بر آگاهی بخشی، حرکت، عمل و مشارکت و از طریق ایجاد تغییردر سازوکار توزیع ثروت در جهان، جامعه ای برابر بسازد. در ادامه دکتر سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی، اقدامات بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی و حمایت از آن را ارزشمند خواند و درمورد شروع همکاری با بنیاد و مشارکت های آتی اظهار امیدواری کرد. هم چنین دکتر عباس زاده، مدیر مرکز نوآوری شهری توضیحاتی درخصوص وجود بستر مناسب جهت کارآفرینی، آموزش منجر به اشتغال و برندسازی اجتماعی در این بنیاد ارائه دادند. در انتهای نشست عواید حاصل از مدرسه تابستانی علم داده طی یک چک بانکی  به بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی تقدیم گردید.

99061802