ارسال شده در تاریخ :

خانم میعاد جبار صاحب الهلالی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی  (PhD) دانشگاه فردوسی مشهد و تبعه کشور عراق، شاغل به تحصیل در گروه علوم پایه، بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی به‌عنوان اولین دانش‌آموخته دکتری تخصصی  فیزیولوژی  و نیز  اولیـــن دانش‌آموخته  دکتری تخصصی (PhD) غیر ایرانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت از رساله خود دفاع کرد.                                               

عنوان رساله خانم میعاد جبار صاحب الهلالی بررسی ارتباط برخی سایتوکاین های مایع فولیکولی با میزان باروری در روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم  می‌باشد  که رساله این دانش‌آموخته باراهنمایی دکتر عباس پرهام دانشیار گروه علوم پایه  و مشاوره دکتر عزیز زاده، دکتر عطاران زاده و دکتر امیریان انجام شد.

اولیـــــن برونـــداد  پـــــژوهشی رسالــــــه ایـــشان پذیـــرش  مقالــــه در مجلــه Cytokine (JCR-Q2) است که مجله مذکور، مجله انجمن بین‌المللی سایتوکین و اینترفرون است

(The Official Journal of The International Cytokine and Interferon Society)

ارسال‌کننده خبر: جمشیدی

840317