ارسال شده در تاریخ :

اداره
کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای اعلام کرد
بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقطع دکتری در رشته های تحصیلی
مختلف برای سال 2017-2018 موافقت نموده است.


علاقمندان واجد شرایط می توانند با
مراجعه به آدرس اینترنتی
www.stipendiumhungaricum.hu نسبت به
ثبت نام در رشته ها و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به
آدرس
grad.saorg.ir
اقدام نمایند.


لازم
به ذکر است متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه فوق ضروریست فرم پیوست که در ذیل این خبر قابل دسترسی است را تکمیل و به
دبیرخانه بورس دول اداره کل بورس و اعزام دانشجویان با آدرس پست الکترونیکی
bdiri@saorg.ir تا پایان وقت اداری روز 15 اسفند 95 ارسال نمایند.


بدیهی
است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین لازم
به یادآوری است که ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه بوده و ارزیابی و تایید نهایی
پذیرش متعاقبا اعلام خواهد شد.