ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان،  دکتر رضا لطفی استاد گروه برق و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،  به سمت سرپرست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان خراسان رضوی و ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسؤلان آن استان و با توجه به مراتب علمی، تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید، جنابعالی را به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب می‌نمایم.