ارسال شده در تاریخ :

مدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرآیندهای دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد با آگاهی به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به عنوان محور اصلی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، تقویم آموزشی سال 1400 ویژه مدیران، اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی را مبتنی بر نیازسنجی از سطوح سازمان (دومین برنامه راهبردی دانشگاه)، واحدها، شغل و شاغل تدوین نموده است. دوره‌های آموزش شغلی خارج از تقویم با درخواست واحدهای دانشگاه و پس از تصویب کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه (راتما)، برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

_تقویم دوره های آموزشی مدیران

_تقویم دوره های آموزشی اعضای هیات علمی

_تقویم دوره های آموزشی کارمندان