هیات دولت بعد از حدود دو سال بالاخره آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. این لایحه پیشتر در سال 1396 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود. از جمله مواد این آیین نامه، برخورد با دانشجویانی است که با ارائه پایان نامه جعلی، مدرک تحصیلی گرفته اند.آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.

ارسال شده در تاریخ :

هیئت دولت بعد از حدود دو سال بالاخره آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. این لایحه پیش‌تر در سال 1396 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود. ازجمله مواد این آیین‌نامه، برخورد با دانشجویانی است که با ارائه پایان‌نامه جعلی، مدرک تحصیلی گرفته‌اند. آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.

هیئت‌وزیران به‌منظور پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطوح مختلف و برخورد قاطع با مواردی از قبیل فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و امثال آن‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را روز چهارشنبه 22 خرداد 98 تصویب کرد.

مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه توسط دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت‌علمی و نیز برخورد با دانشجویانی که با ارائه پایان‌نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده‌اند حتی پس از فراغت از تحصیل و ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی حاصل از تقلب، ازجمله مواد آیین‌نامه یادشده است.

لازم به ذکر است در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.