ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر بهرام صادق پور گیلده استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه را به سمت مدیر گروه آموزشی آمار دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم ریاضی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی آمار این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

 

لازم به ذکر است: دکتر بهرام صادق پور گیلده استاد گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.