ارسال شده در تاریخ :

سومین نشست کارگروه
اجرایی رویداد مشهد 2017 دانشگاه فردوسی مشهد، در روز سه شنبه مورخ  11 اسفند ماه 1394 در دانشکده
علوم اداری و اقتصادی دانشگاه برگزار شد.


در این نشست که با حضور نمایندگان عضو هیات علمی دانشکده های دانشگاه
فردوسی مشهد، نمایندگان سازمان هایی مانند اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان
رضوی، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان
رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید،


در ابتدا آقای دکتر عباس زاده معاون
دانشکده علوم اداری و اقتصادی ضمن خیر مقدم به حاضرین در نشست حمایت مجموعه
دانشکده علوم اداری و اقتصادی را از برنامه های کمیته آموزش، پژوهش و فناوری
رویداد مشهد 2017 اعلان داشت.


در ادامه آقای دکتر آهنچیان رییس کمیته آموزش، پژوهش
و فناوری مشهد 2017 به تبیین نحوه حمایت مالی از برنامه های در دست اقدام در
کارگروه اجرایی اشاره کرد.


در پایان، دکتر مجتبی کفاشان ،
دبیر کارگروه اجرایی رویداد مشهد 2017 در دانشگاه فردوسی مشهد نیز به سوال های
مطرح شده از سوی حضار و نمایندگان سازمان های مدعو در این نشست پاسخ داد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium