ارسال شده در تاریخ :

نشریه علمی- پژوهشی ماشین‌های کشاورزی "Journal of Agricultural Machinery" دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به سردبیری دکتر محمدحسین عباسپور فرد، در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396 صورت گرفت موفق به کسب امتیاز81 (A) شد.

نشریه ماشین‌های کشاورزی، از سال 1390 به‌صورت دوفصلنامه، با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن، فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون 15 شماره شامل 246 مقاله منتشر نموده است.

اولویت و خط مشی نشریه ماشین‌های کشاورزی:

توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید به منظور بومی‌سازی و ارتقاء ماشین‌ها و تجهیزات مختلف مزرعه و خارج از مزرعه

ترویج روش‌های عملی استفاده از انرژی‌های مختلف تجدیدپذیر در بخش کشاورزی.

ارائه راه‌کارهای عملی به منظور ورود به کشاورزی دقیق Agriculture Precision در کشور، همگام با دیگر جوامع کشاورزی پیشرفته.

اسامی اعضای هیأت تحریریه نشریه ماشین‌های کشاورزی

دکتر محمدحسین آق خانی و دکتر محمد حسین عباسپور فرد، استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی محمد برقعی و دکتر محمود ثقفی استاد و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

دکتر مهران کدخدایان و دکتر محمد رضا مدرس رضوی، استاد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدهادی خوش تقاضا، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا علیمردانی، استاد گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران- پردیس کرج

دکتر احمد غضنفری مقدم، استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد لغوی، استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز