ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حسین
کارشکی ، دانشیار گروه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت معاون این دانشکده منصوب شد. در قسمتی از
این حکم آمده است:


همکاری و همگرایی بیشتر بین گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی، آماده نمودن
بستر مناسب برای پژوهش های نافع، بازنگری و به‌روز رسانی رشته ها و دروس و پاسخ‌گویی
به جامعه و به ویژه دانشجویان از جمله انتظاراتی است که امیدوارم  در اولویت
برنامه کاری خود قرار دهید
.


ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93
تاکنون از سوابق اجرایی دکتر کارشکی می
باشد.