ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه های ویژه هفته سرآمدی آموزش که از تاریخ 11 تا 17 اردیبهشت 1399 در دانشکده های دانشگاه برگزار می گردد را اعلام نمود.

9902080401

مشاهده فایل PDF برنامه های هفته سرآمدی آموزش