ارسال شده در تاریخ :

۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ همزمان با فرآیند بازطراحی چشم انداز و ساخت منظر جدید میدان علوم، عملیات نصب سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی با موفقیت صورت گرفت. این سردیس با ارتفاع حدودی ۸/۵ متر، بزرگ ترین سردیس فردوسی در ایران است که با کوشش دفتر ریاست و روابط عمومی و همراهی معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده است.

1400082902

1400082903