ارسال شده در تاریخ :

براساس حکمی که از سوی دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی صادر شد، دکتر حمید رضا طاهری تربتی معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو حقوقی هیاْت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان منصوب شد .

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی

معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

با سلام

احتراما به استناد بند 1 ماده 10 آیین نامه نظام نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، جنابعالی به عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با سایر اعضای هیات مذکور در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، خصوصا در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت آن موفق و موید باشید

با آرزوی توفیق

سعدان زکائی

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

taheri