ارسال شده در تاریخ :

مدیرکل سازمان محیط‌زیست خراسان رضوی و هیئت همراه در روز چهارشنبه 4 مهرماه 1397 ضمن بازدید از دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه مشترک با اعضای هیئت‌رئیسه این دانشکده در زمینهٔ حیات‌وحش در حفظ و پایداری محیط‌زیست و ضرورت پیشگیــری کنترل و درمان، از بیماری‌های حیات‌وحش تبادل‌نظر نمود و مقرر شد این همکاری در قالب انعقاد تفاهم‌نامه درزمینهٔ همکاری علمی – تحقیقاتی توسط کارگروه تخصصی مشترک صورت گیرد.

با توجه به مطرح شدن حفاظت از حیات وحش به عنوان یک علم در اوایل قرن بیستم، حضور و تعامل دامپزشکی در بسیاری از نقاط جهان با این حوزه بسیار قابل توجه می باشد. کنتـــرل، نظارت و پیشگیــری از بیمـاری های حیات وحش در حفظ و حراست محیط زیست نقش اساسی و بسزایی دارد. هم چنین کنترل بسیاری از بیماری های دامی و یا قابل انتقال بین انسان و حیوان از جمله آنفلوانزای پرندگان در سایه همکاری بین سازمان های محیط زیست و دامپزشکی محقق خواهد شد. به همین منظور، مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی و هیات همراه در روز چهارشنبه 4 مهرماه 1397 ضمن بازدید از دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه دانشکده در جریان توانمندیها و پتانسیل های تخصصی، پژوهشی و خدماتی دانشکده دامپزشکی قرار گرفتند و بعد از تبادل نظر در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری های حیات وحش و سایر موضوعات مشترک مقرر گردید کارگروه های تخصصی در این زمینه با مشارکت طرفین تشکیل و تفاهم نامه همکاری علمی _تحقیقاتی منعقد گردد.

ارسال‌کننده خبر: جمشیدی

840518