ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در نشستی که با حضور دکتر سهرابی مدیر و دکتر کشتی دار معاون مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر معرفتی عضو شورای راهبردی مدیریت تربیت‌بدنی و دانشکده علوم ورزشی همچنین دکتر کریمویی رئیس دپارتمان اقتصادی باشگاه فرهنگی – ورزشی شهر خودرو خراسان (پدیده سابق)، در سالن شورای مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، طرح احداث اولین کمپ تخصصی فوتبال در دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت باشگاه شهر خودرو صحبت و تبادل‌نظر به عمل آمد که در این زمینه قرار شد، رئیس دپارتمان اقتصادی باشگاه مذکور طرح پیشنهادی خود را به مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نماید تا پس از بررسی طرح اقدام مناسب صورت پذیرد.

این طرح به دنبال ایجاد امکانات جدید ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.