ارسال شده در تاریخ :

بیست و یکمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی ساز و کار اجرای دومین برنامه راهبردی دانشگاه»، سه ­شنبه 27 آبان با حضور دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه نحوه اجرای ماموریت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و مقرر گردید نحوه اجرای اهداف اصلی در جلسه آینده بررسی گردد.