ارسال شده در تاریخ :

بیست ویکمین نمایشگاه صنعت ازتاریخ 16 الی 19  بهمن ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و با حضور شرکت ها و واحدهای صنعتی فعال کشور برگزار می گردد. دانشگاه فردوسی مشهد در این نمایشگاه با تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه مشارکت نموده است.

98111706