ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه "کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه" روز سه شنبه مورخ 10 دی ماه 1398 با حضور جمعی از اعضا، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار گردید.

ابتدا دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، نقش دانشگاه‌ها را در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین و خلاصه‌ای از پیشینه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ارائه نمود و سپس دکتر ارشدی دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه، ضمن ارائه مقدماتی در خصوص مفاهیم اقتصاد مقاومتی، اقدامات قابل انجام از سوی دانشگاه در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه و کشور را ذکر نمود. در ادامه هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند و مقرر گردید در جلسه آتی در خصوص اهداف، رسالت‌ها و شرح وظایف دقیق کارگروه مزبور بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

98101004