ارسال شده در تاریخ :

بنا بر اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد و به استناد بخشنامه شماره 99778 مورخ 7 خرداد 1399 معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از روز شنبه مورخ 10 خرداد 1399 ساعت کار روزانه اعضای محترم غیرهیأت علمی از ساعت 7:30 تا 14:30 خواهد بود.