ارسال شده در تاریخ :

et

بسترسازی برای گسترش گفتگو، افزایش تعاملات و جلب مشارکت اعضای خانواده دانشگاه فردوسی مشهد و قانون­مداری همواره به عنوان اصولی غیرقابل‌تردید سرلوحه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه قرار دارد. در همین راستا به عنوان یکی از موارد موثر در ارتقاء کیفیت آموزشی ضوابط همکاری با مدرسان مدعو مبتنی بر سه معیار مشخص: الف) ارزشیابی کیفیت آموزشی مبتنی بر شیوه‌نامه اجرایی فرایند بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی/مدرسان مصوب شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه در تاریخ 1397/10/18، ب) بررسی صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی مندرج در سامانه هم و نیز؛ ج) ممنوعیت تدریس بیش از 4 نیمسال متوالی مصوب هیات رئیسه دانشگاه در تاریخ 1400/6/21 مورد توجه است.

بر اساس این شاخص‌ها و بعد از تدوین شیوه‌نامه اجرایی فوق‌الذکر در سال 1397، قطع همکاری با مدرسان مدعو از 3 درصد در آن سال،  به 12 درصد در سال 1398 و 15 تا 20 درصد از 1399 تا 1401 افزایش یافته است. شایسته توجه است که مطابق مصوبه هیات رئیسه سابق دانشگاه در تاریخ 1400/6/21، ممنوعیت بکارگیری مدرسان مدعو پس از 4 نیمسال متوالی، از نیمسال اول 1402-1401 لازم اجرا بوده است و به رغم این موضوع قطع همکاری مدرسان مدعو در سال جاری در همان حدود یاد شده باقی مانده است.

یادآوری می شود قطع همکاری با مدرسان مدعو صرفا به دلیل اظهارنظر و اعلام موضع در خصوص مسائل مربوط به ماه‌های گذشته کشور صحت ندارد و با عنایت به شایستگی‌های علمی و اجتماعی اعضای دانشگاه طبیعتاً همه ایشان به نحوی در خصوص مسائل اخیر بیان موضع و اظهارنظر کرده‌اند و این آراء محترم شمرده می‌شود و هیچگاه صرف اظهارنظر مبنای ادامه یا قطع همکاری با اعضای دانشگاه نیست. بر این اساس، تعدادی از مدرسان مدعو که در بیانیه‌های مختلفی بیان موضع داشته‌اند همچنان به عنوان مدرس در نیمسال جاری مشغول همکاری هستند. البته اظهارنظر و تضارب آراء باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و مدرسان مدعو در کنار برتری علمی نسبت به دیگر متقاضیان تدریس؛ الگوی ضابطه مندی و احترام به مقررات کشور، نظام آموزش عالی و دانشگاه باشند. اضافه می شود عدم تشکیل کلاس و غیبت غیر موجه؛ به مثابه تخطی از شئونات حرفه‌ای مدرسی تلقی می شود و موجب فروکاست کیفیت آموزشی می باشد.

در پایان شایان ذکر است مدیریت دانشگاه آماده گفتگو و فراهم کردن بستر تضارب آرا در جهت توسعه علمی و تعالی فضایل اخلاقی در دانشگاه است و در این راستا دست تک تک اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد را به گرمی می‌فشارد.

دانشگاه فردوسی مشهد