ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر رضا قنبری ، استادیار گروه آموزشی ریاضی کابردی دانشکده علوم ریاضی را
به مدت دو سال ، به عنوان معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده منصوب کرد.


دکتر کافی
همچنین طی نامه ای از زحمات دکتر محمد امینی، معاون آموزشی و فرهنگی پیشین این دانشکده، تشکر و قدردانی کرد.