ارسال شده در تاریخ :

ثبت نام متقاضیان میهمان و انتقال در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز گردید.

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیراقدام نمایند:

 http://edu.um.ac.ir/images/148/stories/pdf/1401/enteghal va mehman.pdf