ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه به منظور استفاده بهتر اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی اقدام به تهیه راهنمای استفاده از سیستم آموزش مجازی در دو فایل پیوست نموده است.

 راهنمای سیستم آموزش مجازی ویژه اساتید دانشگاه فردوسی مشهد

 

 راهنمای سیستم آموزش مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد