ارسال شده در تاریخ :

 روز شنبه تاریخ 19 بهمن ماه سال 98 با حضور دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشکده جلسه سخنرانی در قالب سخنرانی های عمومی دانشکده علوم ریاضی با عنوان « پیشگیری از دردهای اسکلتی _ عضلانی » توسط خانم دکتر خوشرفتار استادیار  و مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی در محل سالن شورای دانشکده ریاضی برگزار شد.

وی در این جلسه به معرفی اجمالی علم طب ورزشی، با تکیه بر نحوه انجام دادن صحیح کارها ازقبیل حرکات ساده و روزمره مانند نحوه ایستادن، نشستن، مطالعه کردن و همچنین اصلاحیه حرکات ورزشی پرداخت.

این جلسه با پرسش و پاسخ ادامه یافت.