ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 2 خردادماه 1401 همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که طی مدت یک هفته در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید طی صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. متن این بیانیه در فایل زیر آورده شده است:

متن بیانیه