ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، جلسه سخنرانی تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی روز دوشنبه 3 دی ماه 1397 در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

خانم  اسرا میلانی دانشجوی دکتری  دانشگاه مک گیل کانادا ویژه هفته پژوهش با عنوان  تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی ساعت 12 روز دوشنبه 3 دی ماه در سالن شورای شماره 1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.