ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد تعدادی از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از گلخانه و باغ‌های متراکم مزرعه نمونه استان قدس رضوی بازدید کردند.

هدف این بازدید آگاهی از وضعیت تکنولوژی جدید گلخانه و ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت تعریف پیشنهاده های دکتری و آشنایی با مدیریت این واحدهای تولید بود.