ارسال شده در تاریخ :

جلسه سخنرانی عمومی "ذهن آگاهی و تاثیر آن بر روابط استاد و شاگرد" توسط فاطمه محمدی کارشناس ارشد مشاوره و مسئول آموزش در دانشکده علوم ریاضی  روز شنبه 16 آذرماه سال 1398 با حضور دانشجویان و هیات رئیسه دانشکده علوم ریاضی و با هدف آشنایی بیشتر توسعه ارتباط بین اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه به ضرورت موضوع تعامل بین استاد و دانشجو پرداخته شد و سپس مفهوم ذهن آگاهی بیان گردید و بر اساس نتایج پژوهش های بعمل آمده در رابطه بین ذهن آگاهی و ارتباط استاد و شاگرد تاکید شد و در پایان جلسه نیز یکی از تکنیک های افزایش ذهن آگاهی به صورت کارگاهی توسط شرکت کنندگان اجرا گردید.

98092108.JPG

98092109.JPG