ارسال شده در تاریخ :

روز جمعه 25 فروردین 1402 جمع کثیری از دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سراسر کشور در راهبپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز نمودند.

photo_2023-04-14_13-52-37

 

photo_2023-04-14_13-52-38

 

photo_2023-04-14_13-52-39

 

photo_2023-04-14_13-52-40

 

photo_2023-04-14_14-01-44

 

photo_2023-04-14_14-02-07

 

photo_2023-04-14_14-03-44

 

photo_2023-04-14_14-03-05

 

photo_2023-04-14_14-02-58