ارسال شده در تاریخ :

آقای محمد صادق کرباس
فروشان دانشجوی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم تقدیر از برگزیدگان
بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه کشور که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست
جمهوری برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت
.


مراسم تقدیر از برگزیدگان
بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه کشور و با حضور معاون اول رییس جمهوری،
وزرای بهداشت و علوم و همچنین جمعی از روسا و معاونین دانشگاه های کشور در سالن
شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری  برگزار شد
.


به گزارش گروه
رسانه ای روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،
،در این مراسم از 40 دانشجوی نمونه
کشوری که 13 نفر از آنها از دانشگاه های علوم پزشکی بودند، تقدیر شد
.


روند انتخاب این دانشجویان
در دو مرحله انجام شده و در مرحله اول دو هزار و 248 دانشجوی نمونه در دانشگاه ها
انتخاب شدند که در نهایت از 25 دانشجوی آقا و
15 دانشجوی خانم تقدیر شد.
دانشجویان نمونه کشوری از 17 دانشگاه وزارت علوم، دو دانشگاه فرهنگیان و 8 دانشگاه
علوم پزشکی هستند
.


گفتنی است علاوه بر
امتیازات معنوی، برای دانشجویان دوره های کارشناسی و ارشد، پاداش نقدی و برای
دانشجویان مقطع دکترا فرصت مطالعاتی 6 تا 9 ماهه در نظر گرفته شده است .


nm4


nm2