ارسال شده در تاریخ :

جمعی از دانشجویان گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی در معیت دکتر امیر لگزیان عضو هیأت علمی این گروه، پا پیش گذاشته اند تا به قدر وسع برای پاکیزگی و آراستگی پردیس از مواد زاِئد اهتمام ورزند، آنان این کار پسندیده را با ورزشی گروهی تحت عنوان: (Plogging)

(یک تمرین دوستدار محیط زیست  An eco-friendly exercise)

در آمیخته اند.

شایان ذکر است: به دنبال نگرانی حاصل از آلایندهای پلاستیک در محیط زیست و اخیرا نگرانی های  جدی تر در مورد میکروپلاستیک ها در سال 2016 در کشور سوئد ورزشی بنام پلاگینک ابداع شد. این کلمه در حقیقت یک کلمه ترکیبی است که به معنی (دویدن و جمع کردن زباله های پلاستیکی از محیط) است. ورزشی دسته جمعی و بسیار مفرح است. در سال 2018 این ورزش تقریبا در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش یافت. گروه کوچکی از دانشجویان گروه علوم خاک طرفدار محیط زیست در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 11:30 دقیقه به مدت یک ساعت این فعالیت دوستدار محیطی را انجام می دهند. امیداست پس از طی مدتی شاهد پردیسی تمیز و بدون ضایعات پلاستیکی باشیم.

99121802