ارسال شده در تاریخ :

دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی از سوی آیت الله سید احمد علم الهدی رئیس شورای عالی سیاستگذاری کنگره ملی هجده هزار شهید استان خراسان رضوی به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری کنگره ملی هجده هزار شهید استان خراسان رضوی منصوب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

p