ارسال شده در تاریخ :

به منظور حمایت از فعالیت های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویی تحت پوشش مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه  و گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)  تفاهم نامه ای با حضور دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه و دکتر علیرضا سلیمی رئیس گروه شهاب منعقد گردید. این تفاهم نامه در تاریخ 7 بهمن ماه 1398 با موضوع حمایت از فعالیت های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویان و همکاری دو جانبه در برگزاری رویدادهای دانشجویی در راستای توجه به استعدادیابی و پرورش استعدادها به امضا طرفین رسید.