ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و هیأت همراه با استقبال و همراهی دکتر محمد کافی رئیس، معاونین و تعدادی از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد در روز شنبه 20 مهر 1398 از موزه و باشگاه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.

دکتر سلمان ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در مورد اسناد و اشیاء موجود در اماکن فوق توضیحات لازم را ارائه کرد که مورد توجه استاندار قرار گرفت.

98072004

98072002

98072003

98072005