ارسال شده در تاریخ :

هشتمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی «سامفا» روز جمعه مورخ 1400/10/3 برگزار و ثبت نام داوطلبان از تاریخ 1400/9/3 الی 1400/9/10 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می پذیرد.

1400070601