ارسال شده در تاریخ :

سومین جلسه شورای اندیشه‌ورز بانوان دانشگاه با حضور دکتر فخار مشاور رئیس دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی و یاوران علمی در روز چهارشنبه در تاریخ 1401/09/30 در محل سالن شورای سازمان مرکزی تشکیل شد. این جلسه به منظور برنامه‌ریزی برای بزرگداشت هفته زن و روز مادر برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضا مطرح شد و در ادامه نیز اعضای محترم هر کدام پیشنهاداتی را برای برگزاری بهتر این برنامه‌ها در این هفته مطرح کردند