ارسال شده در تاریخ :

کارگروه عمومی‎سازی راهکارهای روان شناختی پیشگیرانه مقابله با کرونا هفت پندار نا صحیح که در جامعه مرسوم گردیده است را بررسی کرده است و در فایل پادکست درباره آنها توضیحاتی داده است.