ارسال شده در تاریخ :

دکتر علی گنجعلی دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  ابقا شد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه و ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مدیریت خدمات آموزشی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ابقاء می‌شوید.

اهتمام به انجام امور دانشجویان، بویژه دانش‌آموختگان به عنوان اعضای دائمی خانواده بزرگ دانشگاه، تعامل با کارشناسان حوزه آموزش در دانشکده ها، رسیدگی به امور دانشجویان در کمیسیون موارد خاص، تسهیل در فرایندهای مختلف مدیریت خدمات آموزشی، از زمره انتظارات دانشگاه از آن مدیریت می باشد که بی شک کاری دقیق و زمان بر است و به طور قطع، در توانمندی های حوزه مدیریتی خدمات آموزشی است و می تواند به گونه‌ای طراحی و اجرا شود تا خاطره خوش و ماندگار در یاد دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد همواره بماند. توفیق روزافزون شما را در ادامه راه از درگاه خداوند آرزومندم.

لازم به ذکر است دکتر علی گنجعلی دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که از سال 1392 مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه را عهده دار است .