ارسال شده در تاریخ :
 
 
سامانه ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1399 : ثبت نام الکترونیکی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹:

- کارشناسی و دکتری عمومی
- کارشناسی ارشد
- دکتری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت آموزشی دانشگاه به آدرس  http://edu.um.ac.ir  مراجعه کنید.

متعاقب هماهنگی های صورت گرفته، مرکز تماس دانشجویان نوورود با مشخصات زیر راه اندازی شده است:

 شماره تلفن: 38803020

    شرح خدمت: راهنمایی و پاسخ به پرسش های مربوط به ثبت نام الکترونیکی دانشجویان نو ورود

    پاسخگویان: کارشناسان اداره ثبت نام مستقر در مدیریت آموزشی دانشگاه