ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر امیر مقدم متقی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به سمت مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات و عرب دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد  ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است  دکتر امیر مقدم متقی دانشیار   گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی   دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.