ارسال شده در تاریخ :

این دوره از مسابقات با حضور 4 تیم والیبال از اعضای هیئت علمی دانشکده های دانشگاه  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مسابقات  پس از انجام  مراسم قرعه کشی ، مسابقات والیبال بصورت دوره ای با حضور تیمهای دانشکده علوم، مهندسی، کشاورزی و علوم ورزشی  دانشگاه برگزار شد که پس از برگزاری بازیها و کسب امتیاز لازم ، تیمهای دانشکده مهندسی و علوم برای مقامهای سوم و چهارم و تیمهای دانشکده کشاورزی و علوم ورزشی برای مقامهای اول و دوم با هم به رقابت پرداختند که در نتیجه این بازیها، دانشکده علوم ورزشی، کشاورزی و مهندسی به ترتیب مقامهای  اول تا سوم این دوره ازمسابقات را کسب نمودند.

840139