ارسال شده در تاریخ :

اولین دوره پسادکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذائی به راهنمایی دکتر فخری شهیدی و دکتر فریده طباطبائی یزدی، از اعضای هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت بنیاد ملی نخبگان به پایان رسید.

دکتر بهروز علیزاده بهبهانی، دوره پسادکتری خود را از ابتدای سال جاری با میزبانی دانشکده کشاورزی آغاز و این دوره را با موفقیت سپری نموده است.

لازم به یادآوری است دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب دوره پسادکتری تاکنون از هشت محقق ممتاز و برجسته در رشته‌های مختلف کشاورزی میزبانی نموده است