ارسال شده در تاریخ :

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، که حدود 739 دانشگاه از 31 کشور گوناگون آسیا حضور دارند، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه 180 در میان دانشگاه‌های برتر آسیا شده است که نسبت به سال قبل (کسب رتبه در بازه 350-301) ارتقاء جایگاه قابل توجهی داشته است.

براساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد دومین دانشگاه جامع برتر ایران در محور‌ ”محیط پژوهش“ و سومین دانشگاه جامع برتر در محور ”وجهه بین‌المللی“ می‌باشد.

شایان ذکر است نظام رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی در سطح بین‌المللی است که سالانه علاوه بر رتبه‌بندی کلی، دانشگاه‌های آسیا را بر اساس پنج محور آموزش (با وزن 24.5 درصد)، محیط پژوهش (با وزن 28 درصد)، کیفیت پژوهش (با وزن 30 درصد)، صنعت (با وزن 10 درصد) و وجهه بین‌المللی (با وزن 7.5 درصد) بر پایۀ 18 شاخص عملکردی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.