ارسال شده در تاریخ :

 
درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهددر سال ۱۳۷۱ برای پاسخ به نیازهای منطقه از دیدگاه اهداف آموزشی -پژوهشی وارایه خدمات درمانی تاسیس شد در حال حاضر بخشهای بیماری های داخلی دام های بزرگ - مامایی وبیماریهای تولید مثل دام - جراحی و هوشبری ورادیولوژی -بیماری های درونی دام های کوچک - بیماری های طیور- کلینیکال پاتولوژی و اپیدمیولوژی به کار آموزش وپژوهش وارایه خدمات درمانی مشغول هستند.

اطلاعات تکمیلی را از سایت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمایید.