ارسال شده در تاریخ :

جلسه کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان این کمیته  با هدف بررسی راه کارهای عملیاتی ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف  در روز سه شنبه 22 خرداد ماه 97 در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه  که با حضور خانم دکتر انصاری  مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان،  دکتر کیوانفر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی،  خانم صراف نژاد  مسئول واحد خواهران،  خانم  دکتر طبیبی مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خانم دکتر علیرضایی معاونت ورزش بانوان،  خانم طلوع کارشناس کانونهای فرهنگی، خانم دکتر پاسالار مسئول مرکز بهداشت ، خانم دکتر عالی دبیر شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد  با هدف بررسی راه کارهای عملیاتی ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف  تشکیل شد اعضای جلسه  ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تدوین برنامه های جامع فرهنگ عفاف و حجاب و بهینه سازی الگوهای آن در محیط دانشگاه، با توجه به مصوبه شماره 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه کارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورد گفتگو قرار گرفت.