ارسال شده در تاریخ :

زمین چمن فوتسال دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و دکتر مهتاب معظمی مدیر تربیت بدنی دانشگاه در روز یکشنبه 16 آذر 1399 همزمان با روز دانشجو افتتاح شد.
این زمین در مجموعه سراهای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت اسکان حدودا ۳۰۰۰ دانشجو، با مشارکت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف در روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

99091704

99091705