ارسال شده در تاریخ :

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد؛ همایش توجیهی و آموزشی  دانشجویان
ورودی جدید کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در روز شنبه 10 مهر 1395 با حضور ریاست دانشکده،
استادان و مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان تشکلهای دانشگاهی و دانشجویی در محل
تالار اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


در
این مراسم دکتر امین یزدی به عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به
دانشجویان ورودی جدید خیر مقدم گفت و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود
.


دکتر
کارشکی معاون آموزشی دانشکده نیز ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان فرصت کنونی را برای
دانشجویان در عرصه علم آموزی ذی قیمت دانست
.


در
ادامه دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده به معرفی ظرفیت های پژوهشی
دانشکده پرداخت. سپس مدیران گروه های آموزشی دانشکده آقایان دکتر اصغری ابراهیم
آباد، دکتر کرمی و خانم دکتر صنعت جو ضمن بیان خاطراتی از دوران دانشجویی خود به
اهمیت آموزش و فضایی که دانشجویان در آن قرار گرفته اند، اشاره کردند
.


همچنین
معرفی تشکل های دانشجویی دانشکده توسط دکتر اصغری نکاح از دیگر بخش های این مراسم
بود
.


میزگرد معرفی بخش های مختلف دانشگاه
با حضور نمایندگانی از  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مرکز
مشاوره دانشجویی، کتابخانه مرکزی، مدیریت تربیت بدنی و مدیریت امور دانشجویی
دانشگاه، پایان بخش جلسه توجیهی و آموزشی دانشجویان ورودی جدید  دانشکده بود
.


30155


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium