ارسال شده در تاریخ :

پایان نامه دکتر سید محمدرضا ناقدی فر دانش آموخته مقطع دکتری (پژوهشگر پسا دکتری) دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان " توسعه یک سامانه مدیریت آب در مزرعه به وسیله مدل سازی جریان سطحی و زیرسطحی" با راهنمایی مشترک دکترعلی نقی ضیایی و دکتر حسین انصاری موفق به کسب رتبه اول بخش دکتری در مسابقه پایان نامه برتر 1400 از سوی انجمن هیدرولیک ایران شد.

 

 

pey