ارسال شده در تاریخ :

مطابق نتیجه نهایی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران (دوره مهر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، دکتر فائزه توتونیان، دکتر محمد صال مصلحیان و دکتر مجید میرزاوزیری اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.

انجمن ریاضی ایران در فروردین 1349، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی شریف به منظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش در دوره های مختلف علوم ریاضی تشکیل شد.