ارسال شده در تاریخ :

اولین دانشجوی دکتری تخصصی
اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) در کشور در گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله
خود با اخذ درجه عالی دفاع کرد


جلسه دفاع از رساله دکتری
خانم مهری دیناروند، با حضور استادان
راهنما، دکتر حمید اجتهادی استاد و دکتر محمد فرزام (جنگجو) دانشیار دانشگاه
فردوسی مشهد و مشاوره آقای دکتر سید بهرام اندرزیان استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی خوزستان-اهواز، و در حضور هیئت داوران، دکتر عادل سپهری استاد
دانشگاه گرگان، دکتر جمیل واعظی استادیار و دکتر امید میرشمسی دانشیار و با حضور
نماینده تحصیلات تکمیلی، خانم دکتر پروانه ابریشم چی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


در این جلسه خانم مهری
دیناروند رساله دکتری خود با عنوان "بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع زیستی، و
مدل­سازی تاثیر تغییر اقلیم بر برخی گونه­ های گیاهی در منطقه حفاظت شده شیمبار،
استان خوزستان" را ارائه کرد و با رتبه عالی از آن دفاع نمود.  چاپ 3
مقاله علمی پژوهشی و
ISI بخشی از دستاوردهای این رساله است که تاکنون از آن استخراج گردیده
است. بر این اساس، نامبرده موفق به اخد درجه دکتری آموزشی و پژوهشی در زیست
شناسی- اکولوژی گیاهی (بوم شناسی گیاهی) گردید.


20393